Voorwaarden voor deelname aan trainingen


Art 1. Definities
1. Alex van den Broek Events (verder te noemen “AVDB”): aanbieder van trial en
enduro trainingen.


2. Training: Georganiseerde les met begeleiding.


3. Deelnemer: degene die deelneemt aan Training bij AVDB.


4. Inschrijver: degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van Deelnemer de
overeenkomst met AVDB aangaat.


5. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Inschrijver en AVDB.


Art 2. Inschrijven
1. Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen
inschrijving, voor de Training, aanvaard Inschrijver het aanbod van AVDB en komt
de overeenkomst tussen Inschrijver en AVDB tot stand.
2. Van de inschrijving zal AVDB per e-mail een bevestiging sturen aan Inschrijver. In
deze bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de Training vermeld
worden.
3. Indien Inschrijver en Deelnemer niet dezelfde (rechts)personen zijn dan zal
Inschrijver ervoor zorg dragen dat Deelnemer alle verplichtingen en voorwaarden
welke voortvloeien uit de overeenkomst kent en aanvaardt. Deelnemer dient
voorafgaand aan de Training daartoe nog een schriftelijke verklaring te
ondertekenen jegens AVDB.
4. Zowel Inschrijver als Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met AVDB.


Art 3. Cursusgeld en Betaling
1. Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor
de Training (plus eventuele huurmotor) door AVDB vastgestelde bedrag, hierna:
“het cursusgeld”.
2. Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de Training te zijn
voldaan d.m.v. overschrijving op rekening NL56 RABO 0170635627 tnv Alex van
den Broek Events o.v.v. de datum en soort van de Training.


Art 4. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door Deelnemer
Annulering dient schriftelijk te geschieden en wordt binnen 3 werkdagen door AVDB
schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving
gehandhaafd.
1. Bij annulering door Deelnemer zijn de volgende kosten verschuldigd door
Inschrijver/Deelnemer:
a. Bij annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de Training 30% van het
cursusgeld.
b. Bij annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de Training 50% van het
cursusgeld.
c. Bij annuleren korter dan 7 dagen voor aanvang van de Training is geen
restitutie mogelijk en is het gehele cursusgeld verschuldigd.
d. In geval van vervanging als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden,
€10,-administratiekosten.
2. Bovengenoemde termijnen gelden vanaf het moment van ontvangst van de
annulering door AVDB.
3. Het verzetten van Training wordt gelijkgesteld aan annulering.
4. Het niet verschijnen op Training staat gelijk aan annulering.


Art 5. Annulering/Afmelding door AVDB
1. AVDB behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de Training te
annuleren respectievelijk te verzetten naar een andere datum.
2. Deelnemer wordt van wijzigingen of annulering schriftelijk of telefonisch zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld.
3. In geval van annulering zal AVDB het cursusgeld aan Inschrijver restitueren. AVDB
is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd.
4. In geval van wijzigingen door AVDB welke voor Deelnemer in redelijkheid niet
aanvaardbaar zijn, zal AVDB een alternatief aan Deelnemer aanbieden. Indien ook
dit alternatief niet aanvaardbaar is voor Deelnemer, zal AVDB het cursusgeld
restitueren, zonder dat AVDB over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is


Art 6. Vervanging
1. Deelnemer kan zich laten vervangen door een derde, indien hij voldoet aan de
voorwaarden zoals in lid2 geformuleerd.
2. Voorwaarden:
a. De in artikel 2 genoemde opdrachtbevestiging inclusief deze voorwaarden
zullen door Deelnemer aan de derde worden overhandigd, en zonder
voorbehoud door de derde worden aanvaard;
b. Uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de Training wordt de vervanging door
Deelnemer aan AVDB gemeld, onder mededeling van alle gegevens van de
derde zoals in het inschrijfformulier voor de Training zijn vermeld


Art 7. Verplichtingen Deelnemer
1. Voor deelname aan een Training georganiseerd door AVDB die niet plaatsvinden
op een afgesloten terrein dient Deelnemer in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs. Voornoemd rijbewijs dient tijdens de Training door Deelnemer te worden
meegebracht en op verzoek getoond te worden.
2. Deelnemer is op de hoogte van c.q. beschikt over de voor de Training noodzakelijke
vooropleiding en/of ervaring, e.e.a. volgens de actuele informatie op
www.alexvandenbroekevents.nl.
3. Mocht de rijbevoegdheid van een Deelnemer tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet
voldaan aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve
niet mogelijk om aan de Training deel te nemen


Art 8. Voertuig
1. Deelnemer dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan een
Training op de openbare weg deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in
het Voertuigreglement.
2. De motorfiets is voorzien van geschikte banden voor de Training
3. Deelnemer dient de motorfiets waarmee hij aan een Training deelneemt te
verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid
motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen
heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door AVDB
georganiseerde Training.
4. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de
instructeur of ander bevoegd persoon het recht om Deelnemer te weigeren om aan
de Training deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden
op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.


Art 9. Kleding
1. Tijdens de Training is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief
motorlaarzen en motorhandschoenen.
2. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan
bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden
op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.


Art 10. Gezondheidsverklaring
Door akkoord verklaring van deze voorwaarden verklaart Deelnemer dat hij/zij geen medische
beperking heeft om aan de Training deel te nemen. Deelnemer verklaart verder lichamelijk fit te
zijn, over een goede gezondheid te beschikken en geestelijk in staat te zijn motorfiets goed te
besturen. Deelnemer staat tijdens de training niet onder invloed van drugs, medicijnen of
alcohol


Art 11. Media
Alle foto’s en video’s die door AVDB (of vertegenwoordigers daarvan) zijn gemaakt, zijn
eigendom van AVDB. AVDB is gerechtigd dit materiaal voor wervingsdoeleinden (website,
email nieuwbrieven, blogs, brochures, flyers etc.) te gebruiken ook als Deelnemer daarop
herkenbaar is, zonder dat daarvoor kosten aan Deelnemer verschuldigd zijn. Het is Deelnemer
niet toegestaan beeld en/of geluidsopnames te maken van de instructie


Art. 12 Slecht weer
AVDB behoudt zich het recht voor om routes, locaties en programma van de Training aan te
passen indien weersomstandigheden dit vereisen. AVDB kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor slecht of onaangenaam weer en dientengevolge wordt in die situaties geen
cursusgeld gerestitueerd


Art 13. Herroepingsrecht
Op de Training is het zgn. herroepingsrecht uitgesloten, omdat de Training is aan te merken
als een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarvan de uitvoering is voorzien op een
bepaalde datum / in een bepaalde periode


Art 14. Aansprakelijkheid
1. Deelnemer neemt deel aan de Trainingen verklaart geheel voor eigen rekening en
risico aan de Training deel te nemen.
2. Deelnemer beseft dat het motorrijden op onverharde ondergrond extra risico’s met
zich meebrengt.
3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen
daarvan. Deelnemer verklaart zich te zullen houden aan de ter plaatse geldende
(verkeers)regels.
4. AVDB, de instructeur(s) en de terrein of circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk
voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van Deelnemer
noch voor letselschade opgelopen door Deelnemer, welke is ontstaan voor, tijdens
of na deelname aan de Training, behoudens in geval van opzet of grove schuld van
AVDB
5. Deelnemer houdt onder alle omstandigheden rekening met de omgeving zoals
woonwijken, campings, wandelaars, fietsers, paarden, andere deelnemers etc